Algemene Voorwaarden Imprint Weddings

Definities ;

Imprint Weddings;  gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten dat Stefanie Verlinden, handelend onder de naam Imprint Weddings gevestigd te Hoboken, te Mauroystraat 16, 2660 Hoboken, België met ondernemingsnummer 0631.903.431.

Opdrachtgever; de wederpartij van Imprint Weddings zijnde diegene die de opdracht aan Imprint Weddings heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Imprint Weddings een bruiloft, vrijgezellenfeest, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert, styling of bridal styling of groom styling of een reservering daartoe pleegt.  Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever.

Overeenkomst ;  de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

1.    Algemeen

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Imprint Weddings,

alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtshoudingen tussen Imprint Weddings en opdrachtgever met in begrip van wijzigingen daarvan voor zover van deze voorwaarden nier schriftelijk is afgeweken.

1.2.Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. 
1.3.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Imprint Weddings uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

2.    Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1.De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2.Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3.Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Imprint Weddings niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

2.4.De Overeenkomst tussen Imprint Weddings en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst aan Imprint Weddings van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.

2.5.Indien Imprint Weddings op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden de door Imprint Weddings gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

2.6.In geval de Overeenkomst tussen Imprint Weddings en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3. Medewerking door opdrachtgever

3.1.Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Imprint Weddings overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Imprint Weddings gewenste vorm en wijze aan Imprint Weddings ter beschikking worden gesteld.
3.2.Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Imprint Weddings onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3.Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Imprint Weddings ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Imprint Weddings is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Imprint Weddings bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

3.4.Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door Imprint Weddings noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde Imprint Weddings in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5.De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft Imprint Weddings in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3.6. Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan Imprint Weddings schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.

3.7.Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor Imprint Weddings en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van Imprint Weddings is gelegen dan zal Imprint Weddings de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen Imprint Weddings en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.
3.8.Opdrachtgever geeft toestemming aan Imprint Weddings tot het gebruik van het

beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Imprint Weddings.

3.9.Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contacteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voor de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dit niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Imprint Weddings hiervoor een bedrag van 175 € per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

4.  Uitvoering van de overeenkomst

4.1.Imprint Weddings is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door Imprint Weddings van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.
4.2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Imprint Weddings het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

4.3.De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

4.4.Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4.5.Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Imprint Weddings overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Imprint Weddings om de opdracht correct uit te voeren.

4.6.De stylingmaterialen die Imprint Weddings ter beschikking stelt blijven eigendom van Imprint Weddings met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Imprint Weddings worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan Imprint Weddings te vergoeden.

4.7.Tafellinnen, lopers, servetten, servetringen en backdrops of stoffen die gehuurd worden bij Imprint Weddings dienen zonder beschadigingen en zonder vlekken terug te worden gegeven aan Imprint Weddings. Bij beschadigingen die niet meer herstelbaar zijn, word het product volledig in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Bij vlekken zal in eerste instantie worden nagegaan of Imprint Weddings deze zelf kan reinigen, indien er een droogkuis wordt ingeschakeld worden deze kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Indien deze vlekken er niet meer uitgaan en het product niet meer bruikbaar is bij Imprint Weddings, wordt het volledig product in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1.Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2.Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Imprint Weddings de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3. Imprint Weddings behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Imprint Weddings is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.4.Bovendien mag Imprint Weddings het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen

dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Imprint Weddings, dat in redelijkheid niet van Imprint Weddings mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Imprint Weddings zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Imprint Weddings zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6. Honorarium

6.1.Het honorarium van Imprint Weddings is exclusief onkosten van Imprint Weddings en exclusief declaraties van door Imprint Weddings ingeschakelde derden.

6.2.De door Imprint Weddings gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen België worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,30 per gereden kilometer vanaf 100 km van het adres van Imprint Weddings.

6.3.Imprint Weddings is sinds 2015 vrijgesteld van BTW. Alle facturen en offertes zullen opgemaakt worden zonder BTW. Indien deze situatie verandert dient Imprint Weddings de Opdrachtgever hier schriftelijk van op de hoogte te brengen.

7. Betaling

7.1.Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de Overeenkomst, 40% halverwege de planning van de bruiloft en 20% na de bruiloft. Bij styling van een bruiloft en ceremoniemeesterschap (deze kunnen los van elkaar geschieden), wordt het overeengekomen bedrag in twee delen

gefactureerd: 60% bij het tot stand komen van de Overeenkomst en 40% na de bruiloft.

7.2.Imprint Weddings draagt zorg voor een tijdelijk facturering.

7.3.Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, 7.4. tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Imprint Weddings anders is overeengekomen.

Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

7.4.Opdrachtgever die niet tijdig betaald is van rechtswege in verzuim vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Imprint Weddings aanspraak maken op ;
• de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening; 
• indien Opdrachtgever consument is, zijn de buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw, afhankelijk van Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen; 
• indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 10% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 150,00;

7.5.Imprint Weddings mag de uitvoering van de dienstverlening opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Imprint Weddings door een mededeling of gedraging moet begrijpen dat de betaling achterwegen blijft.

8. Onderzoek, klachten en reclames

8.1.Reclames dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Imprint Weddings te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Imprint Weddings in staat is adequaat te reageren.

8.2.Imprinteddings dient in staat te worden gesteld de ingediende reclame te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Imprint Weddings slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10. Het tijdig reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

9. Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

9.1.Imprint Weddings heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Imprint Weddings onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

9.2.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Imprint Weddings op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Imprint Weddings de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

9.3.Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen overeengekomen honorarium en de door Imprint Weddings gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de bruiloft; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

10. Aansprakelijkheid

10.1.Imprint Weddings zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Imprint Weddings onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Imprint Weddings voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Imprint Weddings die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Imprint Weddings slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Imprint Weddings is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).

10.2.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Imprint Weddings in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen,

Indien deze aan Imprint Weddings toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.3.Imprint Weddings is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Imprint Weddings gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.

10.4.Als Imprint Weddings bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.2 dan is Imprint Weddings nimmer aansprakelijk voor Eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Imprint Weddings de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.10.5.Imprint Weddings is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Imprint Weddings of derden.

11.  Vrijwaring

11.1.Opdrachtgever vrijwaart Imprint Weddings voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Imprint Weddings onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Imprint Weddings en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.2.Opdrachtgever vrijwaart Imprint Weddings voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.3.Opdrachtgever vrijwaart Imprint Weddings voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.

11.4.Indien Opdrachtgever aan Imprint Weddings informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

12. Overmacht

12.1.Imprint Weddings is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Imprint Weddings niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar

rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.

12.2.Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Imprint Weddings op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Imprint Weddings bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

12.3.Voor zoveel Imprint Weddings ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Imprint Weddings gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13. Geheimhouding

13.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Imprint Weddings gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Imprint Weddings zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Imprint Weddings niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

14. Intellectuele Eigendom

14.1.Imprint Weddings behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

14.2.Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Imprint Weddings, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Imprint Weddings toegestaan.

14.3.Imprint Weddings mag tijdens de voorbereidingen en opbouw van het huwelijk foto´s van het geleverde werk maken en deze gebruiken in haar portofolio en social media. Foto´s waar gasten of het bruidspaar op staan, zullen gebruikt worden met de bronvermelding en na schriftelijk toe stemmen te hebben gevraagd en gekregen.

15. Geschillen

15.1.Geschillen tussen Imprint Weddings  en Opdrachtgever zullen in eerste instantie  onderling opgelost worden.

15.2.Geschillen tussen Imprint Weddings en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Imprint Weddings.

15.3.Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Imprint Weddings zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen

16. Toepasselijk Recht  

Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

 

 

 

 

 

Contacteer Imprint Weddings